Polityka prywatności

Polityka prywatności Rodzinnego Parku Rozrywki Warmiolandia Miasto Dzieci oraz
Warmiolandia Mądre Klocki

Informujemy, że operacje wykonywane z użyciem danych osobowych Gości Parku Rozrywki są realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej zwane: „Rozporządzenie”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Według Rozporządzenia dane osobowe są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (czyli konkretnej osobie dorosłej lub dziecku), takie jak np. imię i nazwisko czy adres e-mail.

Administratorem danych osobowych jest właściciel Parku Rozrywki – Spectaco Tomasz Dowgiałło z siedzibą w Starych Jabłonkach, ul. Kościelna 16, NIP: 7392924664, REGON: 281498918, e-mail: recepcja@warmiolandia.pl, tel.: +48 791-078-111.

Informujemy, jakie dane osobowe są przetwarzane, kiedy, oraz w jakim celu są
wykorzystywane:

  • w zakresie informowania o możliwości zakupu biletów zniżkowych,
  • w zakresie informowania o aktualnych akcjach promocyjnych,
  • w zakresie informowania o aktualnych wydarzeniach, konkursach i innych działaniach
  • prowadzonych na terenie Parków Rozrywki,

Administrator informuje ponadto osobę, której dane dotyczą:

  1. o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Gościa, którego dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 
  2. że w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na postawie oświadczenia o wyrażeniu zgody (podstawa prawna odpowiednio: art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) – Gość wyrażający taką zgodę ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. podanie danych wskazanych w Polityce Prywatności jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wykonania zobowiązań lub praw opisanych przez Administratora. Konsekwencja niepodania danych określonych w Polityce Prywatności i stanowiących jednocześnie wymóg umowny jest brak możliwości nabycia biletu zniżkowego oraz brak dostępu do informacji przekazywanych wyłącznie drogą wysyłki newslettera.
  4. że z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte;
  5. że zgodnie z art. 118 Kodeku cywilnego termin przedawnienia roszczeń wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Z kolei zgodnie z art. 442 (1) Kodeksu cywilnego roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości.

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01 marca 2021 r. 

Adres

ul. Warszawska 117
10-701 Olsztyn

Kontakt

Email: rezerwacje@warmiolandia.pl
Tele: 791 078 111