Regulaminy

 Regulamin sali zabaw

 1. Podmiotem zarządzającym obiektem jest SPECTACO Tomasz Dowgiałło z siedzibą w Starych Jabłonkach.

 2. Klient dokonujący zakupu do strefy Miasta Dzieci oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.

 3. Pobierana przez Miasto Dzieci opłata jest uiszczana za korzystanie z urządzeń i wyposażenia znajdującego się na terenie Miasta Dzieci.

 4. Strefa Warmiolandia Miasto Dzieci przeznaczona jest dla dzieci od 1 do 15 roku życia.

 5. Dzieci na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 6. Dzieci oraz rodzice mogą poruszać się po sali zabaw wyłącznie w skarpetkach, jeśli ich nie posiadają, mają możliwość zakupienia skarpetek w recepcji

 7. Opiekunowie są zobowiązani zdjąć dzieciom: okulary, zegarki, łańcuszki oraz jakiekolwiek inne ostre lub niebezpieczne przedmioty.

 8. Warmiolandia Miasto Dzieci nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione przedmioty oraz pieniądze i środki płatnicze, a także nie ma obowiązku przechowywania rzeczy pozostawionych na terenie obiektu.

 9. Miasto Dzieci nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty, pieniądze oraz dokumenty pozostawione w szatni obiektu. Osoby korzystające są zobowiązane do zabrania wartościowych przedmiotów ze sobą lub skorzystania z zamykanych szafek.

 10. Klientów korzystających z dodatkowych atrakcji obowiązują równorzędnie regulaminy dedykowane danym atrakcjom.

 11. Na terenie obiektu dzieci nie powinny żuć gumy, spożywać pokarmów ani napojów poza wyznaczoną do tego Strefą.

 12. Podczas zabawy w Mieście Dzieci należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracowników.

 13. Dzieci mogą wejść i wyjść z Warmiolandii tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

 14. Na obiekcie zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub rodzica/opiekuna, w tym: wspinania się na siatki, popychania innych dzieci, wnoszenia jedzenia i picia do strefy zabaw i na konstrukcję.

 15. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest do zabawy wyłącznie dla dzieci. Dzieci, które aby skorzystać z konstrukcji wymagają pomocy rodziców lub opiekunów zachęcamy do zabawy w specjalnie przystosowanej strefie malucha.

 16. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, zachowujące się agresywnie lub niekulturalnie, mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu. W takim wypadku nie przysługuje klientowi zwrot całości ani części ceny biletu.

 17. Właściciel Warmiolandii Miasto Dzieci nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z regulaminem używaniem Sali Zabaw.

 18. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe w Sali Zabaw.

 19. Na terenie Warmiolandii Miasto Dzieci może być dokonywany zapis wizerunku klientów poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu klienci wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku do celów reklamowo- promocyjnych sali zabaw Warmiolandia Miasto Dzieci.

 20. Wejście na teren Miasta Dzieci jest płatne zgodnie z aktualnym cennikiem ogłaszanym na wejściu do obiektu. Klientowi nie przysługuje zwrot za zakupiony i niewykorzystany bilet.

 21. W sali zabaw może jednocześnie przebywać 150 osób, liczba ta może zostać ograniczona przez regulaminy uzupełniające.

 22. Miasto Dzieci zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości wejścia na teren obiektu w przypadku przekroczenia limitu osób.

 23. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za zajęcia specjalne.

 Regulamin wspinania 

 1. Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej zobowiązane są do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu Warmiolandii Miasta Dzieci.

 2. Ścianka jest czynna według harmonogramu dostępnego w recepcji. Właściciel zastrzega sobie prawo do wynajęcia strefy wspinania na wyłączność grupom zorganizowanym oraz rezerwacji wspinania klientom indywidualnym. Wówczas recepcja ma prawo odmowy sprzedania biletu upoważniającego do wspinania w czasie rezerwacji, jednocześnie recepcja ma obowiązek poinformować o braku dostępności ścianki przy wejściu na teren sali zabaw.

 3.  Za korzystanie ze ścianki pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem ogłaszanym przy wejściu.

 4. Wspinanie możliwe jest tylko i wyłącznie po uprzednim instruktarzu udzielonym przez Animatora sali zabaw i podczas jego obecności w strefie wspinania.

 5. Należy wspinać się w strojach niekrępujących ruchu.

 6. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność.

 7. Ze ścianek korzystać mogą wyłącznie dzieci po ukończeniu 4 roku życia.

 8. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 9. Dzieci do ukończenia 10 lat muszą przebywać na terenie ścianki pod opieką osoby pełnoletniej, odpowiedzialnej za wpinanie lub w ramach zajęć z instruktorem.

 10. Osoby przebywające bez opiekuna, muszą każdorazowo przed wspinaniem poczekać na sprawdzenie asekuracji przez obsługę.

 11. Przed rozpoczęciem wspinania z auto-asekuracją należy upewnić się, że urządzenie zwija linę.

 12. Niedozwolone jest wspinanie z luźnymi przedmiotami takimi jak telefony czy aparaty fotograficzne.

 13. Do wspinania można używać tylko sprzętu udostępnionego przez salę zabaw.

 14. Obsługa ma prawo sprawdzić umiejętności każdej osoby chcącej się wspinać, ewentualnie odmówić możliwości korzystania ze strefy.

 15. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurującego Animatora.

 16. Operator ma prawo usunąć z terenu ściany osoby, które nie stosują się do jego zaleceń.

 17. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania się bez asekuracji, pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

 18. Nie wolno przechodzić ani przebywać bezpośrednio pod osobą wspinającą się.

 19. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności: wspinanie się nad lub pod inną osobą.

 20. Zabronione jest wspinanie się po linach, wciąganie się po linach oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzętu niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.

 21. Wszelkie zauważone usterki, niebezpieczne sytuacje należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu animatorowi.

 22. Warmiolandia Miasto Dzieci nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu.

Regulamin urodzinowy 

 1. Podmiotem zarządzającym obiektem jest SPECTACO Tomasz Dowgiałło z siedzibą w Starych Jabłonkach.

 2. Klient organizujący przyjęcie urodzinowe w Warmiolandii Miasto Dzieci oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.

 3. Klient decydując się na organizację urodzin oświadcza, że akceptuje załączony regulamin.

 4. Strefa Warmiolandia Miasto Dzieci jest przeznaczona dla dzieci od 1 do 15 roku życia.

 5. Dzieci oraz rodzice mogą poruszać się po obiekcie wyłącznie w skarpetkach - jeśli takich nie posiadają, mają możliwość zakupienia skarpetek w recepcji.

 6. Opiekunowie są zobowiązani zdjąć dzieciom: okulary, zegarki, łańcuszki lub jakiekolwiek ostre i niebezpieczne przedmioty.

 7. Warmiolandia Miasto Dzieci nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze i środki płatnicze oraz nie ma obowiązku przechowywania rzeczy pozostawionych przez użytkowników na terenie obiektu.

 8. Warmiolandia Miasto Dzieci nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy, pieniądze, oraz dokumenty pozostawione w szatni obiektu. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane zabrać cenne przedmioty ze sobą.

 9. Na terenie Warmiolandia Miasto Dzieci, dzieci nie mogą żuć gumy, spożywać pokarmów ani napoi poza wyznaczoną do tego strefą.

 10.  Na terenie obiektu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracowników.

 11. Dzieci mogą wejść i wyjść z obiektu tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.

 12. Za organizatora przyjęcia urodzinowego/imieninowego uważa się osobę, która dokonuje rezerwacji takiej usługi w Warmiolandii Miasto Dzieci w imieniu własnym zaprasza na nią gości (dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych).

 13. Organizator (prawny opiekun) urodzin/imienin odpowiedzialny jest za zaproszonych gości.

 14. Dzieci uczestniczące w imprezie urodzinowej/imieninowej bez rodziców, pozostają pod opieką organizatora urodzin/imienin.

 15. Organizator urodzin (rodzic, prawny opiekun) opuszcza obiekt po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w urodzinach ich prawnym opiekunom.

 16. W ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 100 zł na nasze konto:

Spectaco, ul. Kościelna 16, 14-133 Stare Jabłonki

Bank Santander Nr konta: 95 1090 2718 0000 0001 4234 8909

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz datę zarezerwowanych urodzin.

 1. Ze względu na fakt, iż przygotowania do przyjęcia urodzinowego rozpoczynają się w dniu rezerwacji, w przypadku anulowania rezerwacji przyjęcia urodzinowego zadatek nie podlega zwrotowi.

 2. Uczestników urodzin/imienin obowiązuje główny regulamin Warmiolandii Miasto Dzieci.

 3. W przypadku dokonania przez uczestników urodzin/imienin poważnych uszkodzeń/zniszczeń w pokojach urodzinowych, w stosunku do osoby podpisującej kartę rezerwacyjną będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Uczestnicy urodzin/imienin objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 5. Akceptując regulamin urodzin, klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Spectaco – Tomasz Dowgiałło,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Spectaco – Tomasz Dowgiałło informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 Regulamin grup zorganizowanych 

 1. Sala zabaw Warmiolandia Miasto Dzieci obsługuje zorganizowane grupy szkolne, przedszkolne, liczące nie mniej niż 20 osób.

 2. Podmiotem zarządzającym obiektem jest SPECTACO Tomasz Dowgiałło z siedzibą w Starych Jabłonkach.

 3. Strefa Warmiolandia Miasto Dzieci jest przeznaczona dla dzieci od 1 do 15 roku życia.

 4. Przyjęcie grupy zorganizowanej odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji z określeniem:

 • terminu i godziny wizyty

 • nazwy placówki

 • danych kontaktowych opiekuna/zgłaszającego (imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail)

 • liczby dzieci

 • wybranego programu edukacyjnego 

5. Przed rozpoczęciem pobytu opiekunowie zobligowani są do podania liczby dzieci oraz nabycia biletów upoważniających do uczestnictwa w programie.

6. Rozliczenie za pobyt dzieci nastąpi na podstawie zarejestrowanej liczby dzieci w dniu przyjazdu.

7. Opiekunowie grupy wchodzą na obiekt bezpłatnie.

8. Dzieci oraz opiekunowie mogą poruszać się po obiekcie wyłącznie w skarpetkach - jeśli takich nie posiadają, mają możliwość zakupienia skarpetek w recepcji.

9. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy biżuterii, lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.

10. Na terenie Sali zabaw Warmiolandia Miasto Dzieci, dzieci nie mogą żuć gumy, spożywać pokarmów ani napoi poza wyznaczoną do tego strefą

11 .Warmiolandia Miasto Dzieci nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy.

12.Uczestników obowiązuje główny Regulamin Warmiolandii Miasta Dzieci.

 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SPECTACO Tomasz Dowgiałło z siedzibą w Starych Jabłonkach (14-133), ul. Kościelna 16, NIP 739-292-46-64, REGON 281498918, e-mail: biuro@warmiolandia.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • wykonanie zawartej z nami umowy i/lub podjęcie działań zmierzających do zawarcia z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową.

Sposób przetwarzania danych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych ,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@warmiolandia.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Adres

ul. Warszawska 117
10-701 Olsztyn

Kontakt

Email: rezerwacje@warmiolandia.pl
Tele: 791 078 111